Lär dig tolka nyckeltal

Nyckeltal är ett snabbt och enkelt sätt att genom fundamental analys undersöka om en aktie är köpvärd eller inte. För att ha nytta av talen måste man dock förstå deras innebörd.

I grunden bygger nyckeltalen på företagets balans och resultaträkning. Man analyserar alltså finansiell data för att försöka göra en bedömning av framtida prestation. Utan att ha något att jämföra med är nyckeltalen dock ganska ointressanta. För att få en bild av om ett tal är bra eller dåligt bör du därför jämföra mot tidigare verksamhetsår och andra företag i samma bransch. Denna information hittar du enklast hos din aktiemäklare eller i företagens kvartals och årsrapporter.

Här är Finansakademins guide över de viktigaste nyckeltalen du behöver ha koll på för att ta dina investeringar till en ny nivå.

Nyckeltalen nedan är uppdelade i följande kategorier efter vad de visar.

 

🔸Vinstmått

🔸Marginalmått

🔸Ekonomisk ställning

🔸Utdelningsmått

🔸Tillväxtmått

🔸Kursnivåmått
 

 

VINSTMÅTT

1.png


Vinstmått är ett sätt att mäta lönsamheten i företaget. Det vanligaste nyckeltalet man använder sig av är Vinst/eget kapital. Med detta nyckeltal tar man reda på hur bra företaget är på att skapa avkastning på det egna kapitalet.

2.png

En brist med detta nyckeltal är att det inte tar hänsyn till lån företaget dragit på sig. Med högre belåning har man möjlighet att skapa högre avkastning och högt belånade företag kan se mer produktiva ut. För att få en mer rättvisande bild kan man istället använda sig av Vinst/totalt kapital. Med detta nyckeltal får man reda på vilken vinst ett företag lyckas skapa på eget kapital + skulder.

Vinst/ek och vinst/tk kallas ibland för räntabilitet/ek respektive räntabilitet/tk


 

MARGINALMÅTT
 

3.png

Med marginalmått mäter du hur stor del av omsättningen (försäljningen) som företaget kan behålla som vinst. Hur många kronor blir kvar som vinst på varje 100-lapp i försäljning? Det första man brukar räkna på är bruttomarginalen, hur stor marginal har företaget på sina produkter.

4.png

För att sedan räkna ut den totala vinstmarginalen inkluderar man fasta kostnader såsom lokaler och personal samt eventuella finansiella kostnader såsom lån. Oftast räknar man ut vinstmarginalen på vinsten före skatt (vinst efter finansiella poster).


 

EKONOMISK STABILITET
 

5.png

Den ekonomiska stabiliteten kan man säga visar hur ett företag finansierar sina tillgångar samt betalningsförmågan på lång och kort sikt. Likviditeten visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Nyckeltalet undersöker hur stor del av de kortsiktiga skulderna företaget kan betala på kort tid. Över tid bör ett företags likviditet ligga över 100% även om tillfälliga svackor kan förekomma.

6.png

Soliditeten visar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras av eget kapital. Då det som inte finansieras av eget kapital måste vara lån kan man också säga att det är ett är ett mått på hur stor del av företaget som aktieägarna faktiskt “äger”. Soliditeten kan också sägas vara ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga.

Balansomslutningen = tillgångssidan i balansräkningen (totalt kapital)

 


UTDELNINGSMÅTT
 

Som du säkert vet finns det två sätt att tjäna pengar på aktier. Dels på kursökning och dels på utdelning. Utdelningsmått mäter den senare. Hur stor avkastning får du på ditt investerade kapital om man bortser från kursförändringar, med andra ord hur “generöst” är företaget?

7.png

Detta går lätt att ta reda på genom att räkna ut direktavkastningen. Detta nyckeltal berättar för dig hur hög “ränta” du får genom att äga aktien. Desto högre direktavkastning desto bättre “ränta”.

8.png

Direktavkastningen säger dock inget om hur stor del av vinsten företaget delar ut och hur mycket man sparar eller återinvesterar. Vill man ta reda på detta är utdelningsandelen intressant. Utdelningsandelen är ett mått på hur stor del av bolagets vinst som betalas ut till aktieägarna. Man kan se hög utdelningsandel som ett mått på att bolaget är “generöst”, men i vissa fall kan detta vara en varningsklocka.

I en del företag har man satt en prestige att aldrig sänkt utdelningen, eller till och med höja den varje år hur det än går. Detta kan vara katastrofalt om bolaget är i behov av stora investeringar. Vad som är en hälsosam utdelningsandel varierar mellan olika företag och branscher.

 


TILLVÄXTMÅTT
 

9.png

Tillväxtmått är ett sätt att undersöka företagets utveckling. Du kan mäta om vinsten ökar eller minskar, om utdelningen höjs varje år och hur försäljningen utvecklas. Det vanligaste tillväxtmåttet man använder sig av är vinsttillväxten. Med detta kan man se hur många procent vinsten ökat eller minskar jämfört mot föregående år. Högst vinsttillväxt hittar man ofta i tillväxt/förhoppningsbolag.

11.png

Vill man istället ta reda på hur omsättningen/försäljningen utvecklas över tid skall man kolla på omsättningstillväxten. Här jämför stället förra årets försäljning mot årets för att få fram en procentuell förändring. 

10.png

Om man vill specialisera sig ännu mer kan man med utdelningstillväxten undersöka hur utdelningen utvecklas. Man skall dock inte stirra sig blind på något av tillväxtmåtten, de mäter bara ett år. Det är viktigare hur den långsiktiga trenden ser ut.

 


KURSMÅTT


Med kursmått riktar man fokus mot aktien. Hur värderar marknaden företaget? Är aktien “billig” eller “dyr”?

12.png

Ett av de mest använda nyckeltalen för att ta försöka ta reda på detta är P/E-talet. P/E står för price/earnings, på svenska pris/vinst. Med detta nyckeltal räknar man alltså ut aktiens pris i förhållande till bolagets vinst, med andra ord hur mycket man betalar för vinsten. Desto högre P/E-tal desto högre värderar marknaden bolaget i förhållande till vinsten.

Ett högt P/E-tal behöver emellertid inte betyda att bolaget är övervärderat. Vad som är ett bra P/E-tal varierar från bransch till bransch och mellan olika typer av bolag. Små tillväxt/förhoppningsbolag har ofta ett högre P/E då man förväntar sig stark tillväxt och betalar för en framtida högre vinst. Bolag med låga P/E-tal är ofta mognare och vinsten förväntas inte öka så mycket i framtiden.

13.png

För att undersöka om höga P/E-tal är motiverade kan man använda sig av PEG-talet. Med detta nyckeltal räknar man på förhållandet mellan aktiens P/E-tal och vinsttillväxten i företaget. Man undersöker alltså om en aktie är dyr eller billig i förhållande till vinsttillväxten.

Desto lägre PEG-tal desto mindre betalar man för vinsttillväxten och aktien kan sägas vara billig. Allmänt brukar man dra gränsen för vad som är billigt respektive dyrt PEG-tal vid 1,5. PEG-tal under 1,5 anses vara billigt och över 1,5 dyrt. Detta är dock ingen regel skriven i sten och man bör inte stirra sig blind på ett enda nyckeltal.

14.png

Ett annat kursmått som kan vara intressant att hålla reda på är P/Ek. Med detta nyckeltal räknar du ut hur mycket du betalat för företagets egna kapital. Ett P/Ek under 1 betyder alltså att du betalar mindre än för företagets egna kapital än vad det faktiskt är väst och likadant åt andra hållet. I teorin är ett lågt P/Ek-tal mycket attraktivt då man köper företagets egna kapital “billigt”.

 


HUR ANVÄNDER MAN NYCKELTALEN?


Nu när du förstår de vanligaste nyckeltalen bör du göra upp en strategi för att kunna använda dem på bästa sätt. Ställ dig frågor som; Ska du satsa långsiktigt eller på kortare sikt? Äger du aktien huvudsakligen för utdelning eller värdeökning? Köper du större bolag eller mindre?

När fått en bättre överblick hur du ska gå till väga kan du använda dig av en så kallad nyckeltalssorterare eller aktiescreener. Detta är ett program eller en hemsida där du kan knappa in vilka värden du vill att dina aktier skall ha och få upp en lista över de som uppfyller kraven.

Här är två alternativ du kan använda dig av.

Avanza aktiefiltrerare (gratis) https://www.avanza.se/aktier/lista.html 

Börsdata (89 kr/månad) https://borsdata.se/

Köp dock inte ett bolag bara baserat på nyckeltalen. Försök att förstå dig på bolaget du köper. Tror du på affärsidén? Ger ledning och VD ett gott intryck? Gynnar samhällstrender företaget? Hittar du tillfredsställande svar på dessa frågor har du med stor sannolikhet också hittat en bra investering.